Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len MDVRR SR) je orgánom štátnej správy s obrovským rozsahom svojej pôsobnosti. Riadi ho a za jeho celkové fungovanie je zodpovedný minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ako to už býva i v iných ministerstvách, i v tomto je minister vymenúvaný prezidentom republiky na odporúčanie predsedu vlády. Keď je minister neprítomný, zastupuje ho v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister ho ale môže povolať k zastupovaniu i v iných prípadoch, pokiaľ si to situácia vyžaduje. Štátneho tajomníka pre zmenu vymenúva vláda, a to vždy na návrh ministra. Na MDVRR SR pôsobia až dvaja štátni tajomníci, pričom minister sám určuje, v akých otázkach a poradí ho tajomníci zastupujú.

Ďalším najvyššie postaveným vedúcim zamestnancom štátu je vedúci služobného úradu. Ten môže konať vo veciach zamestnaneckých, pracovných a právnych vzťahov. Osobu do tejto funkcie taktiež vymenúva a prípadne odvoláva vláda po návrhu samotného ministra. Okrem toho nájdeme na ministerstve ešte tri vysoké pozície angažujúce sa v riadení, a to generálneho riaditeľa sekcie, riaditeľa odboru a vedúceho oddelenia.

Organizačne sa MDVRR SR člení na tzv. sekcie, ktoré sa zase delia na odbory alebo úrady a tie sa môžu členiť ešte na jednotlivé oddelenia. Minister samozrejme môže nariadiť vznik nového samostatného oboru či oddelenia, alebo aj iného organizačného útvaru ministerstva. Sekcia je najvyšším a základným organizačným stupňom velenia, kde sa zoskupujú oblasti kontrolných, metodických, správnych i odborných činností. Sekciu riadi práve vyššie zmieňovaný generálny riaditeľ, odbor zase riaditeľ odboru a oddelenie vedúci oddelenia. Kanceláriu ministra má na starosti riaditeľ a keď minister nejakým spôsobom zmení organizačnú štruktúru ministerstva, môže k tomu určiť i nový stupeň riadenia a kontroly.

Pre kompletnejšie a detailnejšie informácie môžete využiť tzv. Štatút MDVRR SR, ktorý nájdete ku stiahnutiu na oficiálnom webovom portáli MDVRR SR. V ňom nájdete všetko od základných ustanovení až po hlavné úlohy ministerstva a jeho detailné členenie.

 

Vložil doprava, ministerstvá | Štítek , , | Zanechať komentár

Ministerstvo dopravy kompetencie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len MDVRR SR) je orgánom štátnej správy s obrovským rozsahom svojej pôsobnosti. Tento článok sa bude snažiť priblížiť aspoň zopár zaujímavých kompetencií tohto ministerstva z toho ohromného množstva.

Tak napríklad v oblasti dráh ministerstvo riadi a kontroluje výkon štátnej správy okrem, ktoré má na starosti Úrad pre reguláciu železničnej dopravy; je vyšetrovacím orgánom pri nehodách alebo mimoriadnych udalostiach na železničných dráhach; určuje, ktoré železničné trate sú hlavné a ktoré naopak vedľajšie a toto určenie potom zverejňuje na svojich oficiálnych internetových stránkach; zostavuje zoznam národných bezpečnostných predpisov uverejňovaných vo vestníku ministerstva a omnoho viac.

V doprave na dráhach zase určuje priority štátnej dopravnej politiky; poskytuje dotácie a tiež funguje ako regulačný orgán pre prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave. V neposlednom rade určuje i tarify cestovného.

Čo sa týka cestnej dopravy, ministerstvo napríklad udeľuje a odníma dopravné licencie v medzinárodnej autobusovej doprave; tvorí štátnu politiku v oblasti schvaľovania technických a emisných kontrol; povoľuje rôzne výnimky; vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad autoškolami a vydáva i učebné osnovy kurzov pre autoškoly a tak podobne.

A čo na pozemných komunikáciách? Veľmi dôležitou funkciou ministerstva v tomto prípade je bez debát určovanie hlavných smerov cestnej politiky a s tým súvisiaceho rozvoja cestného hospodárstva. Zabezpečuje tiež stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu; zabezpečuje ústrednú technickú evidenciu ciest a diaľnic; určuje kde sa použijú dopravné značky a dopravné zariadenia; snaží sa povoľovať zriadenia parkovísk vyhradených pri diaľniciach a na cestách pre motorové vozidlá. Keď náhodou ide o zastavané územie či o územie, ktoré niekto určil na zastavanie, musí ministerstvo rokovať s príslušnou obcou.

Je toho naozaj veľa, ministerstvo navyše plní aj iné úlohy súvisiace s verejným obstarávaním, nakladaním s majetkom štátu a jeho správou či vo vzťahu k rozpočtu verejnej správy a celého štátu. Pokiaľ vás priamo zaujíma celý zoznam kompetencií MDVRR SR, nájdete ho na stiahnutie na oficiálnych stránkach MDVRR SR.

Vložil doprava, ministerstvá | Štítek , , | Zanechať komentár

Ministerstvo dopravy voľné pracovné miesta

Postup pri žiadaní o zamestnanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len MDVRR SR) nemusí byť každému jasný, preto vám prinášame malého sprievodcu ako na voľné pracovné pozície. Na ministerstve sa voľné miesta čakajúce na čerstvú krv obsadzujú použitím výberového konania a nasledovne výberu, to všetko podľa § 22 a 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlásenie prebieha približne takto:

 • MDVRR SR vyhlasuje výberové konanie a výber, a to na oficiálnych webových stránkach (www.mindrop.sk). Všetko nájdete v časti Ministerstvo – osobný úrad – výberové konania/výber.
 • V každom ozname vyhlašujúcom vonkajšie výberové konanie a výber sú vždy uvedené aj požadované predpoklady pre úspešnú kvalifikáciu, schopnosti či niekedy aj znalosti cudzieho jazyka a tiež sa požadujú originálne doklady, aby mohol byť uchádzač na zaradený do výberového konania alebo výberu.
 • Všetky žiadosti do vonkajšieho výberového konania alebo výberu spoločne s nutnými papierami je treba doručiť písomnou alebo elektronickou formou (na email ou@mindrop.sk) . Avšak nezabudnite na to, že keď žiadosť zašlete elektronicky, je potreba ju aj tak doručiť i písomne, a to najneskôr v deň, kedy sa uskutočňuje vonkajšie výberové konanie alebo výber, takže ešte pred začiatkom výberových konaní.
 • Na každé vonkajšie výberové konanie alebo výber sa samozrejme uchádzač musí prihlásiť osobitne a všetky potrebné doklady predložiť v termíne uvedenom v inzeráte.

Pokiaľ teda máte stály záujem pracovať na MDVRR SR, nezabudnite pravidelne kontrolovať internetové stránky ministerstva. Momentálne tam napríklad nájdete zaujímavé pracovné príležitosti, kde MDVRR SR hľadá niekoľkých hlavných štátnych radcov a štátnych radcov na rôzne pozície.

Vložil doprava, kariéra, ministerstvá | Štítek , , , | Zanechať komentár

Ministerstvo školstva

Všetci vieme, že Ministerstvo školstva je jedným z ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, a to pre materské, základné, stredné aj vysoké školy, a pre ďalšie školské zariadenia. Ale aké sú vlastne hlavné úlohy tohto ministerstva?

Pokúsme sa to zhrnúť aspoň v pár riadkoch. Čo sa týka oblasti materských, základných a stredných škôl (tiež ostatných školských zariadení), tam ministerstvo riadi výkon štátnej správy v oblasti školstva, vydáva a zverejňuje štátne programy pre vzdelanie, učebné plány a ďalšie štandardy vzdelávania; schvaľuje učebnice, odborné texty a didaktické materiály; spravuje všetky školy a školské zariadenia; spracúva najväčší register žiakov, prípadne poslucháčov. Tiež vykonáva financovanie škôl v regiónoch a zároveň i kontrolu nad následným použitím týchto použitých prostriedkov. S financiami súvisí i poskytovanie peňazí na rôzne rozvojové projekty. A nesmieme zabúdať ani na „obávanú“ Štátnu školnú inšpekciu, ktorou ministerstvo kontroluje úroveň pedagógov, výchovy a vzdelávania.

Zaujímavo sa ministerstvo podieľa i na chodu vysokých škôl. V prvom rade sa snaží o vytváraní podmienok vhodných k rozvoju vzdelania na vysokých školách pri použití akreditovaných študijných programov. Tiež vyhodnocuje dlhodobé zámery verejných i súkromných vysokých škôl a ich aktualizáciu, kde určuje termín a formu predkladania týchto dlhodobých zámerov. Samozrejme kontroluje celkové hospodárenie vysokých škôl s prostriedkami získanými zo štátneho rozpočtu. Je dôležité, aby vytváralo i prijateľné zásady udeľovania sociálnej podpory či štipendií študentom.

Ministerstvo samozrejme dohliada aj na oblasť celoživotného vzdelávania, vedy a techniky či oblasti starostlivosti o deti a mládež a šport. Pokiaľ by vás zaujímali všetky kompetencie a starosti ministerstva, nie je nič jednoduchšie, než vstúpiť na jeho oficiálne internetové stránky.

Vložil ministerstvá, školstvo | Štítek , , | Zanechať komentár

Ministerstvo školstva prazdniny

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky má nespočetne veľa povinností a kompetencií, ktoré by vydali minimálne na pár strán textu. Jednou z týchto povinností je aj zverejňovanie termínov školských prázdnin počas školského roku, a to dokonca až tri po sebe nasledujúce školské roky. Toto je určite významné nielen pre nedočkavých študentov, čakajúcich na akékoľvek voľno z vyučovania ako na vyslobodenie, ale tiež pre rodičov. Tí si podľa toho napríklad môžu dopredu naplánovať svoj čas tak, aby sa behom prázdnin mohli naplno venovať deťom, najmä tým mladším.

Samotnú povinnosť ministerstvu predkladá § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termíny jednotlivých prázdnin predkladá ministerstvo spracované pre každý školský rok jednotlivo. Ale teraz sa už poďme pozrieť na reálne dátumy v tomto a ďalších dvoch školských rokoch.

Školský rok 2012/2013 – pre tento rok sú dôležité a aktuálne už iba tri prázdniny, a to jarné, veľkonočné a samozrejme letné. Čo sa týka jarných, tie musíme ešte deliť podľa krajov. Takže Košický a Prešovský kraj si užijú voľno od 18. (pondelok) do 22. februára (piatok). Štart vyučovania sa teda vďaka víkendu posunie až na 25. februára. Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj naviažu voľnom už 25. februára a prázdniny potrvajú až do 1. marca. A nakoniec Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – voľno tu odštartuje už v pondelok 4. marca a potrvá do 8. dňa toho istého mesiaca. vyučovať sa tak začne až 11. marca 2013.

Presné dátumy školských prázdnin na ďalšie dva akademické roky si môžete stiahnuť vo formáte pre Word priamo zo stránok Ministerstva školstva SR.

Vložil ministerstvá, školstvo, zoznamy | Štítek , , | Zanechať komentár

Kontakty ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je jedným z ústredných orgánov štátnej správy Slovenska pre materské, základné, stredné a vysoké školy a všetky školské zariadenia. Podporuje i celoživotné vzdelávanie, rozvoj vedy a techniky či štátnu starostlivosť o mládež a šport. Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti taktiež zriaďuje rozpočtové a príspevkové organizácie a kontroluje, resp. hodnotí ich činnosť a stav.

Ministerstvo má pod palcom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. V čase jeho neprítomnosti ministra zastupuje vždy štátny tajomník, ale iba v rozsahu jemu daných práv. Tajomníka vymenúva či odvoláva vláda Slovenskej republiky po návrhu ministra. Štátny tajomník môže ministra zastupovať aj v iných prípadoch, pokiaľ ho tým minister poverí, ale vždy len v rozsahu jeho práv a povinností. Pre technicko-organizačné a personálne záležitosti je ministerstvo vybavené služobným úradom. Ten riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci služobného úradu, ktorého vymenúva a tiež odvoláva vláda SR na návrh ministra.

Ministerstvo školstva SR okrem vyššie zmieňovaných plní i drobné úlohy vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a pri správe majetku štátu, v oblasti legislatívy a kontrolnej činnosti, na úseku medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí, pri civilnej ochrane obyvateľstva či v oblasti štátnej štatistiky.

Dnes vám prinášame pár dôležitých kontaktov na toto ministerstvo:

Minister Dušan Čaplovič
Tel.: 02/59374 315     Fax: 02/59374 333     kami@minedu.sk

Kancelária ministra
Katarína Andrassyová (riaditeľka)
Tel.: 02/59374 315     Fax: 02/59374 333     kancmin@minedu.sk

Sekretariát štátneho tajomníka Štefana Chudobu
Tatiana Lesayová (vedúca kancelárie)
Tel.: 02/54773 977     Fax: 02/59374 454     kancelaria.st@minedu.sk

Sekretariát vedúceho služobného úradu Ivana Stankovského
Monika Melenová (vedúca sekretariátu)
Tel.: 02/54774 211     Fax: 02/59374 225     sekretariat.vsu@minedu.sk

Sekcia financovania a rozpočtu
Eva Bizoňová (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 340     Fax: 02/59374 231     sekretariat.sfr@minedu.sk

Ďalšie kontakty a informácie môžete nájsť na oficiálnych stránkach ministerstva.

Vložil kariéra, ministerstvá, školstvo | Štítek , , | Zanechať komentár

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je jedným z ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky pre právo, súdy a oblasť väzenstva. Čo sa týka jeho pôsobnosti, zdieľa právnu úpravu ústavného, trestného, občianskeho, obchodného, rodinného, konkurzného a medzinárodného súkromného práva. Toto sú veľmi dôležité aspekty, s ktorými sa stretávame každý deň. Veľa ľudí sa v právnych otázkach stále neorientuje (aj keď neznalosť práva nikoho neospravedlňuje), preto má Ministerstvo spravodlivosti v tomto bode nesmierne dôležitú úlohu.

Okrem týchto bodov ďalej ministerstvo vykonáva dohľad nad činnosťou exekútorskej Slovenskej komory, Notárskej komory SR, a tiež v zákonom danom rozsahu i nad činnosťou exekútorov a notárov spadajúcich pod súdy. Zabezpečuje tiež výkon znaleckej, prekladateľskej a tlmočníckej činnosti a samozrejme vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a nesmieme zabudnúť ani na Obchodný vestník.

Taktiež zabezpečuje zastupovanie republiky na Európskom súde pre ľudské práva. Ministerstvo sa nebojí ani Súdneho dvoru Európskych spoločenstiev a Súdov prvého stupňa, taktiež spadajúcich pod Európske spoločenstvá. S tým súvisí i plnenie úloh našej republiky v spojení s Eurojustou.

Ministerstvo spravodlivosti riadi a tiež za jeho činnosť zodpovedá minister spravodlivosti. Toho vymenúva sám slovenský prezident na návrh predsedu vlády. Momentálne je ministrom už od 4. apríla 2012 Tomáš Borec. V čase jeho neprítomnosti z akýchkoľvek dôvodov  ministra zastupuje štátny tajomník, ale len v rozsahu jeho práv a povinností. Minister môže poveriť štátneho tajomníka aj v zvláštnych prípadoch, aby ho zastupoval v plnom rozsahu. Štátny tajomník má počas zastupovania ministra napríklad na jednaní vlády plný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda, a to po podaní návrhu ministrom spravodlivosti.

Všetky ďalšie aktuálne informácie o Ministerstvu spravodlivosti SR vrátane zákonov, zoznamov, vzorov tlačív a podobne nájdete na oficiálnych internetových stránkach tohto ministerstva.

Vložil ministerstvá, právo a súdnictvo | Štítek , , , | Zanechať komentár

Ministerstvo spravodlivosti jaspi

Aby Ministerstvo spravodlivosti uľahčilo orientovanie v zložitom právnom systéme, vytvorilo webový systém nazývaný JASPI (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií). Ten je určený hlavne pre verejnosť za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov. A ako to vlastne celé funguje?

Jaspi-web aplikácia slúži na získavanie právnych a podobne zameraných informácií priamo z internetu. To všetko na základe otázok, ktoré vkladá užívateľ pomocov vstupných formulárov priamo z jeho internetového prehliadača. To znamená, že hovoríme o tzv. client/server aplikácii, čiže užívateľsky jednoduchej a prístupnej. Informácie webu sú rozdelené do niekoľkých základných tiem, ako je napríklad judikatúra, rôzne predpisy, obchodný register, register tlmočníkov/prekladateľov, súdnych znalcov, a tak ďalej…

Ako sme už písali vyššie, JASPI je navrhovaný tak, aby bol pre občanov prístupný a jednoduchý na ovládanie. Užívateľ si po prístupe na stránky sám vyberie, v ktorej oblasti chce vyhľadávať informácie. vyhľadávanie a tiež zobrazovanie informácií sa realizuje rovnako – požadované parametre je treba vložiť do vstupného vyhľadávacieho formuláru. Základné údaje o nájdených záznamoch  sa potom zobrazia v skupinovom výpise. Na základe vášho výberu zo skupinového výpisu sa dajú zobraziť konkrétne dáta, takže ide zobraziť napríklad celý príslušný dokument. A samozrejme môžete popritom zobrazovať  ďalšie dokumenty či vyhľadávať nové.

Výhodou je, že Jaspi-web umožňuje i dva spôsoby riadenia a zobrazovania dát, a to typom Internet Explorer a typom HTML-Štandard. Explorer je typ zobrazovania navrhnutý pre známy prehliadač od Microsoftu (ale pochopiteľne funguje na všetkých moderných prehliadačoch). Čo sa týka štandardu HTML, ten vám zobrazí Jaspi-web v čo najjednoduchšej forme, čo má svoje výhody, ale aj nevýhody, napríklad prenesenie riadiacej činnosti z prehliadača na stranu serveru (stúpa zaťaženie servera).

Vložil ministerstvá, právo a súdnictvo | Štítek , , , | Zanechať komentár

Zoznam znalcov ministerstvo spravodlivosti

Stáť sa znalcom Ministerstva spravodlivosti rozhodne nie je také ľahké. Všetci záujemcovia musia splňovať určité požiadavky a navyše zložiť odbornú skúšku. Tu zabezpečuje priamo samotné ministerstvo alebo iný poverený znalecký ústav či iná právnická osoba. Prihláška na odbornú skúšku sa musí podávať iba písomne a tiež musí obsahovať všetky potrebné informácie, ako meno a priezvisko žiadateľa, jeho adresu (trvalého pobytu), a obor/odvetvie, z ktorého bude skúšku vykonávať. Odborná skúška pre znalcov sa pritom skladá z písomnej a ústnej časti.

Znalcom sa potom môže stať každá osoba, ktorá o to zažiada na ministerstve a okrem úspešného zloženia odbornej skúšky doloží splnenie týchto podmienok:

 • trestná bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • vzdelanie v obore, ktorý osoba uviedla v žiadosti o zápis,
 • prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, a to aspoň 7 rokov a viac,
 • odborné minimum,
 • úspešné skončenie špecializovaného vzdelávania, ak ide o zapísanie do zoznamu pre obor alebo odvetvie, v ktorom je takéto vzdelávanie ustanovené vykonávacím predpisom,
 • materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom žiadosti o zápis,
 • osoba nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) ZZTP alebo jej nebol uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 c) ZZTP,
 • zloženie sľubu.

Kompletný zoznam znalcov nájdete na webe JASPI (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií), ktorý je vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Môžete vyhľadávať podľa mena či priezviska, ale aj na základe krajov či okresov.

Vložil právo a súdnictvo, zoznamy | Štítek , , , | Zanechať komentár

Zoznam prekladateľov ministerstvo spravodlivosti

Každý kto má záujem sa stať tlmočníkom alebo prekladateľom Ministerstva spravodlivosti musí prejsť skúškou a potom aj zápisom. Odbornú skúšku, ktorá sa skladá z okruhu otázok určených pre právny text a ďalej z niekoľkých druhov právnych textov určených k prekladu, zabezpečuje samotné ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav, tlmočnícky ústav či iná právnická osoba.

Prihláška na skúšku môže byť iba písomná a podáva sa priamo na ministerstvo. Pritom musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu žiadateľa a samozrejme odbor a odvetvie, z ktorého má záujem danú odbornú skúšku skladať.

Čo sa týka samotného zápisu, tlmočníkom alebo prekladateľom sa môže stať každá fyzická osoba. Ale musí o to požiadať Ministerstvo spravodlivosti a okrem odbornej skúšky, o ktorej píšeme vyššie musí záujemca splniť i nasledujúce podmienky:

 • odborné minimum,
 • fyzickú a psychickú spôsobilosť na právne úkony,
 • trestnú bezúhonnosť,
 • vzdelanie v obore, ktorý je uvedený v žiadosti o zápis,
 • prax v obore, ktorý je uvedený v žiadosti, a to aspoň päť rokov a viac,
 • materiálne vybavenie, ktoré postačuje na výkon danej činnosti v odbore či odvetví uvedených v písomnej žiadosti,
 • osoba nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) ZZTP alebo jej nebol uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. c) ZZTP,
 • zloží sľub.

Pokiaľ hľadáte prekladateľa či tlmočníka, určite oceníte odkaz na webové stránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, kde sa dá preklikať až do veľmi podrobného vyhľadávača. V tom môžete vyhľadávať podľa textu, jazyku, kraja či okresu, trvalého pobytu a samozrejme vám pomôže i znalosť mena či priezviska danej osoby.

Vložil právo a súdnictvo, zoznamy | Štítek , , , | Zanechať komentár